23. Februar 2020
Repair Hohner Rhythm 80 Analog Drumcomputer Reparatur

Repair Hohner Rhythm 80 Analog Drumcomputer Reparatur

3. Januar 2020
Repair Roland CR-78 Vintage Drum Machine CompuRhythm Reparatur

Repair Roland CR-78 Vintage Drum Machine CompuRhythm

[…]
16. September 2019
Repair LinnDrum

Repair LinnDrum Drum Computer Reparatur

[…]
22. Juli 2019
Repair Acetone Rhythm Ace FR-1 Analog Drum Machine

Repair Acetone Rhythm Ace FR-1 Analog Drum Machine Reparatur

[…]
17. März 2019
Repair Roland TR-909 Analog Drum Machine

Repair Roland TR-909 Analog Drum Machine Reparatur

[…]
21. Februar 2019
Repair Keytek Siel MDP-40 Drum Machine-7

Repair Keytek Siel MDP-40 Drum Machine Reparatur

18. Februar 2019
Repair Roland CR 8000 Vintage Analog Drum Computer

Repair Roland CR 8000 Reparatur

11. Februar 2019
Repair EMU SP1200 Vintage Drum Computer

Repair EMU SP1200 Vintage Drum Computer Reparatur

[…]
31. Januar 2019
Repair Roland TR-909 Analog Drum Machine

Repair Roland TR-909 Analog Drum Machine Reparatur

[…]
25. Januar 2019
Repair Paia 3750A Drum Machine

Repair Paia 3750A Drum Machine (II)

21. Januar 2019
Repair LINN 9000 Vintage Drum Computer Drum Machine

Repair LINN 9000 Vintage Drum Computer Reparatur

[…]
27. Februar 2018

Repair RSF DD30 Analog Drum Machine

[…]